PARA SA IMPORMASYON KANG TANAN:

Ang Local Government Unit kang Valderrama nagapasanag nga sa kadya nga tiyempo, WARA IT KONFIRMADO NGA POSITIBO NGA KASO KANG COVID-19 SA BANWA KANG VALDERRAMA.

Naman-an kang Gobyerno Munisipal nga may mga katawhan nga nagapalapnag kang SALA NGA BALITA nahanugod sa gin-alegar nga positibo nga kaso kang Covid-19 sa aton banwa. Wara kita nagatolerar sa pagpalapnag kang sala nga impormasyon nga nagatuga kang kakugmat kag pagsalangisag kang aton mga katawhan.

Para sa kasayuran kang tanan, sa kadya nga petsa, Hulyo 7, 2020, may 43 kita ka mga pasyente nga ginbaton kag gintatap sa Valderrama Ligtas Covid Center.
Travel PUMs – 35 (3 OFWs, 32 LSIs)
Contact PUMs – 7
Probable – 1

Ang specimen halin sa aton Probable kag Contact PUMs nabuol run kadya kang Swab Team halin sa Integrated Provincial Health Office (IPHO) kag ginahulat pa ang resulta sa sulod kang 5-7 ka adlaw.

ANG OPISYAL NGA PAGPAMAAN MAGAHALIN GID SA LGU KAG SA IPHO. Gani indi kita magkabalaka kag magkahadlok tungod lamang sa balita kang mga tawo nga wara it sampaton nga ihibalo nahanugod sa matuod nga sitwasyon.

Agud mauntat ang pagpalapnag kang sala nga impormasyon kag sala nga paghusgar, ang LGU sa kadya nga tiyempo nagapasar kang ordinansa nga magatugro kang penalidad sa dya nga sahi kang mga hirikuton.

Mangin mabinantayon kita kang aton mga ginahimo kag ginahambal nga makatuga kang kahalitan, kahuruy-anan, pagpagpamigos kag makapanaba kang reputasyon kang aton mga kasimanwa nga suspetsado, probable ukon pagahusisaon pa, kag kompirmado nga may kaso kang Covid-19, mga health workers, kag mga frontliners.

Magpadayon kita sa pagtuman sa mga pagsulundan kang minimum public health standards nga ginmando kang Department of Health pareho kang pagsuksok kang facemasks, social distancing, kag paghugas kang alima.

Iririmaw kita tanan sa pagpakigbato kontra sa Covid-19 paagto kaaraydan bilang sangka banwa.

Mary Joyce Monterona Roquero
Municipal Mayor